Notifications
# Repo Name Owner Reports Commits Issues Change Requests
7701 aws-eb-python-dockerfiles aws TODO 1 6 TODO
7702 amazon-ecs-agent aws TODO 4433 1026 TODO
7703 aws-sdk-go aws TODO 5279 1840 TODO
7704 amazon-ecs-init aws TODO 590 85 TODO
7705 aws-sdk-mobile-analytics-js aws TODO 19 26 TODO
7706 aws-sdk-rails aws TODO 201 39 TODO
7707 aws-sdk-cpp aws TODO 4255 1823 TODO
7708 aws-dotnet-session-provider aws TODO 82 8 TODO
7709 aws-lambda-java-libs aws TODO 258 176 TODO
7710 aws-php-sns-message-validator aws TODO 66 21 TODO
7711 aws-parallelcluster-cookbook aws TODO 3041 0 TODO
7712 aws-dotnet-trace-listener aws TODO 36 2 TODO
7713 aws-sdk-ruby-record aws TODO 400 62 TODO
7714 aws-sdk-php-symfony aws TODO 118 38 TODO
7715 amazon-cognito-dotnet aws TODO 91 1 TODO
7716 aws-iot-device-sdk-embedded-c aws TODO 1205 500 TODO
7717 amazon-ecs-cli aws TODO 979 543 TODO
7718 aws-iot-device-sdk-arduino-yun aws TODO 24 69 TODO
7719 aws-iot-device-sdk-js aws TODO 82 323 TODO
7720 aws-sdk-php-v3-bridge aws TODO 24 3 TODO
7721 aws-js-sns-message-validator aws TODO 28 13 TODO
7722 amazon-ssm-agent aws TODO 2577 458 TODO
7723 aws-parallelcluster-node aws TODO 867 0 TODO
7724 aws-encryption-sdk-java aws TODO 427 129 TODO
7725 aws-swf-build-tools aws TODO 9 4 TODO